Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DE FACTO

§1
Oznaczenie podmiotu prowadzącego sklep internetowy

1. Niniejszym przedstawiamy regulamin określający warunki i zasady realizacji zamówień składanych w naszym sklepie internetowym prowadzonym za pośrednictwem stron internetowych: www.df.net.pl/.

2. Nasze dane:
„DE FACTO” Helena Łapciew, Artur Oniszczuk spółka jawna (pow. dalej jako DE FACTO) z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Piłsudskiego 28; tel.: 085 730 54 02; fax: 085 730 73 47; e-mail: esklepdefacto@wp.pl, NIP: 543-100-18- 57; REGON: 050329942; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000256577;

3. DE FACTO jest producentem wszystkich towarów sprzedawanych w naszym sklepie internetowym.

4. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z naszego sklepu internetowego DE FACTO są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

5. Niniejszy regulamin udostępniamy naszym Klientom nieodpłatnie na stronie sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2
Zasady zamawiania towarów

1. Asortyment naszego sklepu internetowego jest prezentowany na stronie internetowej tego sklepu. Każdy produkt jest szczegółowo opisany i zaprezentowany na zdjęciu. Obok zdjęcia produktu wskazujemy jego cenę brutto (bez kosztów przesyłki, które zależą od wielkości zamówienia). Koszt przesyłki opisany jest szczegółowo w zakładce "Płatności i dostawa", a jego wartość doliczana jest po ostatecznym ustaleniu ilości zamawianych produktów i podlega doliczeniu przy dokonaniu zamówienia towaru.

2. Wskazujemy, że zdjęcia prezentujące nasze towary na stronie sklepu internetowego mają charakter jedynie poglądowy, co oznacza, że mogą nie oddawać rzeczywistego koloru towaru bądź mogą nie pokazywać wszystkich szczegółów produktu.

3. Szczegółowy sposób zamawiania prezentujemy na stronie internetowej sklepu w zakładce: „Składanie zamówień”.

4. Wystawione produkty na witrynie sklepu internetowego DE FACTO wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowią oferty ich sprzedaży, a zaproszenie do składania ofert nabycia tych produktów.

5. W naszym sklepie internetowym zamówienia składane są w formie elektronicznej. Złożenie zamówienia przez naszego Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie sklepu internetowego za określoną tam cenę.

6. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże naszego Klienta, jeżeli potwierdzimy niezwłocznie jej otrzymanie. Potwierdzamy otrzymanie zamówienia wiadomością wysłaną na pocztę elektroniczną (e-mail) Klienta, w której wskazujemy w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy.

7. Jeżeli proponowana przez nas treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez naszego Klienta, powinien on niezwłocznie nas o tym zawiadomić wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Wówczas zweryfikujemy treść umowy i potwierdzimy przyjęcie zamówienia.

8. Z naszymi Klientami zawieramy umowy sprzedaży w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Treść umowy sprzedaży udostępniamy naszym Klientom w wiadomości e-mail, w której potwierdzamy otrzymanie zamówienia oraz w przesłanym Klientowi dowodzie zakupu (faktura lub paragon).

§3
Sposób płatności

1. Ceny naszych towarów w sklepie internetowym podawane są obok zdjęcia towaru w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki (cena brutto).

2. Cena każdego towaru podana na stronie naszego sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez naszego Klienta zamówienia i nie podlega negocjacji.

3. Proponujemy naszym Klientom trzy sposoby płatności:
a) za pobraniem – Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym;
b) przedpłata na konto – Klient dokonuje zapłaty w drodze przelewu bankowego (w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki) na numer rachunku 24 1140 2004 0000 3602 4832 7300 w terminie 5 dni od złożenia zamówienia;
c) kartą kredytową - przy formie zapłaty kartą nie pobieramy od naszych Klientów żadnych dodatkowych prowizji. Po złożeniu zamówienia w sklepie DE FACTO nastąpi przekierowanie na serwer PayU S.A., gdzie Klient składający zamówienie poproszony zostanie o podanie w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów) danych dotyczących swojej karty płatniczej. Informacje dotyczące karty płatniczej przesyłane są bezpośrednio pomiędzy Klientem a serwerem PayU S.A. i nie są udostępniane obsłudze naszego sklepu. Znane one są tylko bankowi rozliczającemu transakcje.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura, które potwierdzają treść złożonego zamówienia.


§4

Realizacja zamówienia

1. Do realizacji złożonego w sklepie internetowym DE FACTO przystępujemy niezwłocznie, po potwierdzeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

2. W przypadku jakichkolwiek trudności w realizacji zamówienia, nasi pracownicy skontaktują się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (w zależności od danych przekazanych nam przy zamówieniu).

3. Zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. . Wysokość kosztu wysyłki udostępniamy na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w zakładce „Płatności i dostawa”.

4. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zamówiony u nas towar był w należytym stanie w chwili jego wysłania naszemu Klientowi oraz chwili jego odbioru przez Klienta.


§5

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Gwarantujemy prawo zwrotu zakupionego, nieużywanego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar nie spełniający Państwa oczekiwań należy przesłać wraz z paragonem do DE FACTO na własny koszt. Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. W przypadku odstąpienia od umowy DE FACTO niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba  że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

Adres do wysyłki:
DE FACTO Helena Łapciew, Artur Oniszczuk spółka jawna
Al. Piłsudskiego 28
17-100 Bielsk Podlaski

2. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponoszą odstępujący od umowy Klienci.

3. Informujemy, że możemy obciążyć naszych Klientów za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6
Odpowiedzialność za wady

1. Wskazujemy, że naszym obowiązkiem jest dostarczanie naszym Klientom produktów wolnych od wad, a w przypadku ich wystąpienia jesteśmy odpowiedzialni za wady powstałe w naszych produktach na poniższych zasadach oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (w szczególności na podstawie regulacji prawnej zawartej w art.: 556-576 Kodeksu cywilnego).

2. Odpowiadamy za wady fizyczne naszych produktów, które polegają na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeżeli sprzedany przez nas towar:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony lub ich przeznaczenie;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu naszego Klienta zapewniliśmy;
c) został przez nas wydany Klientowi w stanie niezupełnym;
d) nie nadaje się do celu, o którym Klient nas poinformował przy zawarciu umowy, a my nie zgłosiliśmy zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia.

3. Ponosimy również odpowiedzialność za wady prawne naszych produktów.

4. W przypadku stwierdzenia wad w produktach nabytych naszym sklepie internetowym, prosimy o niezwłoczne przesłanie do siedziby DE FACTO (adres: „DE FACTO” Helena Łapciew, Artur Oniszczuk spółka jawna ul. Piłsudskiego 28, 17-100 Bielsk Podlaski) zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Klienta sposób jej rozstrzygnięcia (przykładowy formularz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) wraz z wadliwym towarem.

5. W przypadku uznania istnienia wady przez DE FACTO, wada zostanie przez nas niezwłocznie naprawiona, bądź w przypadku braku możliwości naprawy towaru, zostanie on wymieniony na nowy - wolny od wad. Jeżeli reklamowany produkt był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku uznania reklamacji Klienta, DE FACTO pokrywa koszt wysłania zgłoszenia reklamacyjnego oraz koszt wysyłki naprawionego lub nowego towaru do Klienta.


§7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Informujemy, że nasi Klienci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Informujemy, że nasi Klienci będący konsumentami posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
2) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem,
a sprzedawcą;

3. zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem
a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy.


§8
Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
„DE FACTO” Helena Łapciew i Artur Oniszczuk spółka jawna z siedzibą w Bielsku Podlaskim
ul. Piłsudskiego 28; 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5431001857;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia
( podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
kontakt do organu nadzorczego:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2; 00 -193 Warszawa

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia


§9

Postanowienia końcowe

1. Zapewniamy, że na stronie naszego sklepu internetowego, w każdym momencie, znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

2. Jesteśmy uprawnieni do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Podkreślamy, że niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień naszych Klientów, będących konsumentami, które zostały im zagwarantowane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami naszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia zastosowanie mają te przepisy.

4. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


FORMULARZE:

Formularz reklamacyjny
Formularz odstąpienia od umowy

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl